Piesakies studijām Latvijas Universitātes (LU) Bauskas filiālē un kļūsti par pirmskolas vai sākumizglītības skolotāju vai sociālo darbinieku! Pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” pieteikties var līdz 30. augustam, profesionālā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” pieteikšanās līdz 19. augustam un studiju programmā “Sociālais darbs” pieteikšanās līdz 30. augustam, savukārt maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”, modulī “Pedagoģija” pieteikties varēs līdz 24. augustam.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs” nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.–6. klasē. Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.–3. klasē, vai 1.–6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.
Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 4,5 gadi (9 semestri), studiju maksa – 1750 EUR gadā. Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Profesionālā bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija.
Šajā studiju programmā ir iestājpārbaudījums. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” mērķis ir sagatavot speciālistus ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Sociālais darbinieks”.
Studiju rezultātā iegūsi sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju. Tāpēc kopumā 26 studiju nedēļas pavadīsi augsti kvalificētu profesionāļu vadītā praksē sociālajos dienestos, sociālās aprūpes institūcijās, krīzes centros un citās organizācijās, kuras organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.
Pēc studiju beigšanas ir iespēja strādāt par sociālo darbinieku valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora un privātās organizācijās. Iegūtā profesionālā kvalifikācija un bakalaura grāds ļauj strādāt sociālās labklājības jomā arī citās valstīs.
Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 4,5 gadi (9 semestri), studiju maksa – 1400 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā.

Maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.
Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos:
•    Īsajā modulī četrās specializācijās: “Skolotājs mentors”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā”;
•    Garajā modulī – “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību.
Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle par to, kurā modulī un kurā specializācijā students studēs.
Pēc studiju beigšanas ir iespējas izvēlēties studijas doktarantūrā vai izvēlēties daudzveidīgas darba iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 3., 2. un 1. pamatgrupas līmenī, kļūstot par vadītāju, speciālistu vai vecāko speciālistu izglītības iestādēs, valsts un pašvaldības pārvaldēs, privātajās struktūrās u. c. jomās.
Studiju maksa nepilna laika klātienē (īsais modulis) - 1414 EUR gadā, nepilna laika klātienē (garais modulis) - 1650 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Izglītības zinātņu maģistra grāds.

Studijas LU filiālē – tā ir iespēja studēt tuvāk savai dzīves vietai, apvienot studijas ar darbu, sabiedrisko un ģimenes dzīvi. Studijas notiek mūsdienīgā studiju vidē augsti kvalificētu docētāju vadībā, studiju procesu nodrošina atsaucīgs personāls. Filiālē ir nepilna laika maksas studijas, un, atbalstot reģionu iedzīvotājus, ir rasta iespēja studentiem maksāt par studijām dalīti – katru mēnesi.

Vairāk par studiju programmām un filiāles kontakti: šeit!

Vairāk par uzņemšanas turpināšanu koledžas un bakalaura līmeņa studijās: šeit!
Vairāk par uzņemšanas turpināšanu maģistra studiju programmā: šeit!
 

Uz tikšanos LU Bauskas filiālē!
 

Dalīties