Īsajā modulī 4 specializācijās: “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un izglītība”. 

Specializācijas virzienā “Cilvēku uzvedība un izglītība” tiks risināts pēdējā desmitgadē izglītībā aktualizējušos izglītojamo uzvedības aspektu. Izglītības darbiniekiem nepieciešamas gan zināšanas, gan prasmes un kompetences, lai izprastu šo fenomenu un zinātu iespējamos pedagoģiskos paņēmienus uzvedības jautājumu risināšanā. Specializācijā studenti padziļināti studēs daudzveidīgus faktorus, kas ietekmē cilvēka uzvedību, kā arī apgūs praktiskus pedagoģiskus risinājumus pozitīvas uzvedības veicināšanā izglītības vidē. 

Specializācijas virzienā “Izglītības vadība” tiks attīstīta studentu izpratne un papildinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par izglītības vadību, par izglītības politiku valstī un pašvaldībās, organizāciju vadību, līderību izglītībā, izglītības ekonomiku, izglītības darba vadīšanu. 

Specializācijas virzienā “Mācīšanās un mācīšanās lietpratībai” studenti risinās mūsdienu izglītības daudzveidīgās problēmas, kas saistītas ar jaunajiem izaicinājumiem un pārmaiņām izglītības politikā un praksē, projekta “Skola 2030” īstenošanu Latvijas skolās, jauno izglītības standartu ieviešanu. 

Specializācijas virziena “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” apguve sekmēs izpratni par cilvēka dažādību kā bagātinošu faktoru izglītībā. Globalizācijas un digitalizācijas laikmetā dažādība ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Termins „dažādība" ietver atšķirības un līdzības, piemēram, dzimums, vecums, pieredze, uzskati, uzvedības modeļi, valoda, etniskā un reliģiskā piederība, speciālās vajadzības un seksuālā orientācija. 

Garajā modulī “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību 

Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle par to, kurā modulī un kurā specializācijā students studēs. 

Visu specializāciju un abu moduļu ietvaros būs iespēja izvēlēties B daļas kursus, kas nav tieši saistīti ar specializāciju. Tiks piedāvāts izvēlēties tādus kursus: “Metodisko materiālu izstrāde”, “Mentordarbība izglītībā”, “Tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšana”, “Vadības psiholoģija”, “Kritiskā domāšanas pieeja mācību procesā”, “Sociāli emocionālā mācīšana”, “Sistēmpieeja izglītības vadībā”, “Izglītības socioloģija”, “Vērtības un cilvēka paštēls kultūras kontekstā”, “Starpkultūru dialogs izglītībā” , “Vardarbība skolā”, “Vērtēšana un izvērtēšana mūsdienu pedagoģijā”.

Dalīties